RaboResearch - Economisch Onderzoek

De ene plek is de andere niet

Economisch commentaar

Delen:

De Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische verdienkracht van ondernemingen te stimuleren, door de zelfredzaamheid van de inwoners van ons land te versterken door hen gedurende hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel gebied en door ons in te zetten voor een vitale leefomgeving. Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang, de ontwikkeling en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat van plaats tot plaats verschillen, heeft de inzet van de Rabobank in elk gebied zijn eigen accenten.

Kennis over regionale verschillen is dus essentieel. Daarom publiceerde RaboResearch voor elke lokale Rabobank een regioscan; een korte analyse van de belangrijkste economische, sociale en ruimtelijke kenmerken van de werkgebieden van lokale Rabobanken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de theoretische achtergrond van de regioscans.

Ons land kent grote regionale verschillen

Het dichtbevolkte westen en midden van Nederland vormen de kern van het land. Dit gebied kent een forse concentratie van de sterk groeiende commerciële dienstverlening, is het meest welvarend en heeft een groter dan gemiddeld aandeel van jongeren in de bevolking. In de andere delen van het land spelen productie en logistiek doorgaans een relatief grote rol en is de bevolking sterker vergrijsd.

Deze regionale verschillen zijn het gevolg van economische en technologische ontwikkelingen in het (verre) verleden en zijn zeer bestendig. De concentratie van bevolking en activiteiten in het westen en midden stoelt bijvoorbeeld op eeuwenlange specialisatie in handel en diensten. Door de industrialisatie in de afgelopen eeuw groeide een aantal regio’s buiten de kern en nam hun aandeel in Nederland toe. Maar als gevolg van de automatisering van de productie, de internationalisering van de economie en de groei van de dienstverlening is sinds de jaren tachtig sprake van een hernieuwde concentratie in de Randstad en in delen van Noord-Brabant. Dit gebied vormt de beste omgeving voor de sterk groeiende werkgelegenheid in de commerciële dienstverlening. Hierdoor groeit de bevolking in dit deel van het land sterk en neemt de druk op de leefomgeving toe.

Dankzij hun gunstige woon- en leefklimaat groeien de werkgelegenheid en de bevolkingsomvang ook flink in Flevoland en de regio Zwolle. In veel verstedelijkte regio’s buiten de kern is de groei van de dienstverlening echter onvoldoende om de economische bloei die zij tijdens het industriële tijdperk kenden voort te zetten. Hierdoor stagneren de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bevolking in deze regio’s. Tot slot heeft een aantal gebieden aan de rand van het land een perifeer karakter. In deze regio’s zijn de bevolkings- en de werkgelegenheidsdichtheid relatief laag en blijven de bevolkings- en de werkgelegenheidsgroei achter bij het gemiddelde van Nederland.

Nederland in vieren

Op basis van de kenmerken ‘dichtheid’ en ‘groei’ van bevolking en banen kunnen we de veertig Nederlandse regio’s indelen in vier categorieën:


 

Delen:
Auteur(s)
Frits Oevering
RaboResearch Nederland, Economie en Duurzaamheid Rabobank KEO

naar boven