RaboResearch - Economisch Onderzoek

This article is also available in English

Visie op 2016: groen in een oranje context

Column

Delen:

Naar de overzichtspagina van de Visie op 2016

Voorwoord 'Visie op 2016'

De Nederlandse economie is bezig met een duidelijk herstel. Zoals premier Rutte het onlangs stelde: “alle seinen staan op groen”. Dit is voor ons land zeker waar. Het consumentenvertrouwen ligt op een hoog niveau en ondernemers zijn tamelijk optimistisch. Dit vertaalt zich in een aantrekkende particuliere consumptie, licht herstellende bedrijfsinvesteringen en een groeiende werkgelegenheid. De woningmarkt is de afgelopen jaren opgeveerd, waarbij voor 2016 een verdere groei wordt voorzien. De overheid ondersteunt deze ontwikkelingen met een lastenverlichting, die voor de meeste mensen een hogere koopkracht betekent. Onze uitvoer heeft baat bij het doorzettende groeiherstel op onze exportmarkten en een relatief goedkope euro.

De positieve ontwikkelingen in ons land zijn opmerkelijk omdat de wereld om ons heen de nodige turbulentie kent. In opkomende markten valt de groei terug, zoals in China, of is sprake van een recessie, zoals in Rusland, Brazilië en Argentinië. In Europa staat de samenwerking onder druk als gevolg van de grootschalige instroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten. In het Midden-Oosten zelf wordt gevochten in Irak, Syrië en Jemen. Daarbij staan de regionale grootmachten Iran en Saudi-Arabië lijnrecht tegenover elkaar.

Op de financiële markten wordt met spanning afgewacht wanneer de Amerikaanse Federal Reserve haar beleid weer gaat verkrappen. Daarbij neemt de kans toe dat de eerste bescheiden opwaartse rentestap nog voor de jaarwisseling zal plaatsvinden. In het licht van de afzwakkende groei in opkomende markten en de gedaalde grondstofprijzen ligt in Europa de nadruk nog altijd op de deflatoire risico’s. Daarom wordt hier juist verwacht dat de Europese Centrale Bank binnenkort met een uitbreiding van haar programma van kwantitatieve verruiming zal komen. Deze divergerende ontwikkeling in het monetaire beleid is een van de drijvende krachten achter een verwachte verdere verzwakking van de euro tegenover de dollar. Dit versterkt de concurrentiepositie van ons exporterende bedrijfsleven en draagt dus bij aan het groeiherstel. Tegelijkertijd zal het juist de groei in de VS wat afremmen. Meer fundamenteel is het zorgwekkend dat economische blokken met grote overschotten in de buitenlandse handel, met name de eurozone en Japan, de groei proberen te bevorderen met een zwakke munt. Het grootste tekortland, de VS, ziet zijn munt juist appreciëren. Deze trend is op termijn niet houdbaar.

Op de achtergrond speelt in Europa nog de dreiging van een Brits ‘no’ tegen de EU. Hoewel het referendum over de ‘Brexit’ waarschijnlijk pas in 2017 zal plaatsvinden, kan het ook in 2016 al tot volatiliteit op de financiële markten leiden.

Bij deze onzekerheden krijgt men het idee dat een aantal trends in de financiële markten zoals gezegd uiteindelijk niet houdbaar is en derhalve op enig moment zal omslaan. Toch gaan wij alles wikkend en wegend in ons basisscenario voor 2016 nog steeds uit van een gematigde groei van de wereldeconomie. Daarbij zal de eurozone een nog steeds relatief zwakke, maar wel gestaag doorzettende groei laten zien bij een licht oplopende inflatie. Binnen de eurozone zijn daarbij de verschillen tussen de individuele landen nog steeds groot. Daarbij valt op dat Spanje inmiddels de beste groeiprestaties neerzet, terwijl het tot voor kort nog als probleemland werd gezien.

Ook Nederland behoort momenteel tot de best presterende landen in Europa. Dit komt mede door het relatief expansieve begrotingsbeleid dat het kabinet heeft ingezet. Daarbij is ons land financieel gezond, met solide overheidsfinanciën en een sterke concurrentiepositie. Het procyclische begrotingsbeleid dat ook dit kabinet voert, verdient op zichzelf geen schoonheidsprijs. Maar vooralsnog tellen wij onze zegeningen dat Nederland, in een internationaal klimaat waarin veel seinen op oranje staan, zich dit en volgend jaar zal ontpoppen als een groene oase.

Dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest.

Voor u ligt onze Visie op 2016. Ik wens u veel leesplezier.

Wiebe Draijer
Voorzitter Raad van Bestuur
Rabobank

Naar de overzichtspagina van de Visie op 2016

Delen:
Auteur(s)
Wiebe Draijer
Rabobank KEO

naar boven