RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economie eurozone groeit matig tegen decor van onzekerheden buiten muntunie

Economisch commentaar

Delen:
  • De economie van de eurozone groeide in het derde kwartaal met 0,3% ten opzichte van het kwartaal ervoor
  • Spanje presteerde wederom sterk, maar groei in de andere lidstaten was matig
  • Teruglopende groei en onzekerheden buiten de muntunie lijken investeringen en export te hebben gedrukt
  • We verwachten dat de economie van de eurozone groeit met 1½% in 2015 en  1¾% in 2016
  • Zwakte in opkomende wereld en mogelijke waardestijging euro vormen grootste risico’s voor het economische herstel

Economie groeit met 0,3% k-o-k

In het derde kwartaal van 2015 is de economie van de eurozone met 0,3% gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal (figuur 1). Dit is een lichte afname ten opzichte van de kwartaalgroei in het kwartaal ervoor (0,4% k-o-k).

Figuur 1: Sterke groei Spanje, matige groei in andere lidstaten
Figuur 1: Sterke groei Spanje, matige groei in andere lidstatenBron: Macrobond

Spanje blijft hoogvlieger, Griekenland en Finland sluiten de rij

Nederland stelde teleur met een kwartaalgroei van slechts 0,1% (zie Zwakke BBP-groei Nederland tegen achtergrond van internationale onzekerheid) en ook in Duitsland en Italië viel de groei wat tegen. Positief is dat de Franse economie na stagnatie in het tweede kwartaal wel weer groeit. Het herstel is echter niet krachtig te noemen en het feit dat de huidige kwartaalgroei voor een belangrijk deel komt door voorraadvorming geeft ook te kennen. Spanje is opnieuw de uitschieter in positieve zin (0,8% k-o-k). Verrassing van het vorige kwartaal Griekenland zakte zoals verwacht weg door toedoen van de invoering van kapitaalcontroles eind juni en de onzekerheid die er tot halverwege augustus heerste over een mogelijk Grieks vertrek. Finland kampt ondertussen nog altijd met structurele problemen in zijn exportsector en heeft veel last van de grote crisis in Rusland, een belangrijke handelspartner. Het Finse BBP-volume kromp in het derde kwartaal tot het laagste niveau in meer dan vijf jaar tijd.

Export en investeringen zwakken af

De componenten van de groei in de eurozone zijn nog niet bekend. De beschikbare data van de individuele lidstaten geven een enigszins gemengd beeld, maar in alle grote eurozonelanden lijkt de binnenlandse vraag positief en de netto buitenlandse handel negatief te hebben bijgedragen aan de BBP-volumegroei. Meer specifiek lijkt de groei, behalve in Nederland, voornamelijk gedreven door de particuliere consumptie. Ondertussen presteerden de bedrijfsinvesteringen zwak, behalve in Frankrijk, en nam de exportgroei gas terug. In Frankrijk kromp het exportvolume zelfs. De export en investeringen lijken wat schade te hebben ondervonden van de teruglopende groei in opkomende economieën. De bedrijfsinvesteringen zijn in het vorige kwartaal mogelijk ook geremd door onzekerheid over de impact van de beursval in China en over hoe de situatie rondom Griekenland zich zou ontwikkelen.

Economische groei trekt licht aan

Figuur 2: Arbeidsmarktherstel heeft nog een lange weg te gaan
Figuur 2: Arbeidsmarktherstel heeft nog een lange weg te gaanBron: Macrobond, Rabobank

Vooruitkijkend verwachten we dat de BBP-volumegroei van de eurozone in 2015 zal uitkomen op 1½%. Voor 2016 voorzien we een licht aantrekkende groei van 1¾% op basis van een iets sterkere investeringsgroei en een lichte afname van de importgroei. De binnenlandse consumptiegroei valt vermoedelijk iets terug doordat de positieve impuls van de lage grondstofprijzen afzwakt. Hierdoor neemt de reële loongroei af, aangezien de arbeidsmarkt onvoldoende krachtig herstelt om sterke loongroei te genereren (figuur 2, Erken en Wijffelaars, 2015). Voor een grondigere vooruitblik zie onze Visie op 2016: internationale economie.

Zwakte opkomende wereld en snelle waardestijging euro grootste risico

De groeiverwachting is op de korte termijn voornamelijk onderhevig aan risico’s vanuit de zwakte in de opkomende wereld en besluiten van centrale banken. Indien de Amerikaanse centrale bank haar renteverhoging vooruitschuift naar volgend jaar of als centrale banken buiten de muntunie het beleid eveneens verruimen wordt de euro mogelijk duurder dan dat wij nu verwachten. Dit zou de exportgroei en het economische herstel afremmen. Tegelijkertijd krijgt de exportgroei een positievere impuls vanuit een zwakkere euro dan nu verwacht als de ECB besluit om meer kwantitatief te verruimen dan wij nu voorzien (zie onze Visie op 2016: financiële markten). De neerwaartse risico’s zijn op dit moment groter dan het opwaartse potentieel.

Delen:
Auteur(s)
Maartje Wijffelaars
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
06 2257 0569

naar boven