RaboResearch - Economisch Onderzoek

Privacy

Inleiding

RaboResearch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RaboResearch.

In dit privacystatement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacystatement? Dan leest u hier hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

RaboResearch is onderdeel van Rabobank. Zie het algemene statement van Rabobank Groep op https://www.rabobank.nl/particulieren/privacy/privacy-statement/

Wat bedoelt RaboResearch met het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacystatement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen. Gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn ook persoonsgegevens.
  Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

1. Van wie verwerkt RaboResearch persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als wij een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als wij contact met u hebben gehad.

Wij verwerken bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
- mensen die interesse tonen in RaboResearch of onze producten en diensten;
- onze site bezoeken;
- zich inschrijven voor de nieuwsbrief;
- wij een nieuwsbrief sturen;
- contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail.

2. Wat verwacht RaboResearch van bedrijven en organisaties?

Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) aan ons door? Dan verwachten wij dat u ook uw medewerkers, bestuurders of UBO hierover informeert. RaboResearch verzamelt ook zelf gegevens van medewerkers of bestuurders, dus zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit het Handelsregister opvragen. En we leggen deze gegevens ook vast. Wij verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. U kunt dit privacystatement aan hen geven. Zij kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacystatement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door RaboResearch, onderdeel van de Coöperatieve Rabobank U.A.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt de RaboResearch?

RaboResearch verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

 Soorten gegevens

Wat voor gegevens kunnen dit zijn?

 

Voorbeelden gebruik van deze gegevens door RaboResearch

Direct of indirect identificerende gegevens

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Om u een nieuwsbrief te sturen, om u te vragen mee te doen aan onderzoek.

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website en de app

Cookies, IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u online diensten of onze website gebruikt.

Om het gebruik van de website en onze dienstverlening aan u te verbeteren.

5. Hoe komt de RaboResearch aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u aangeeft nieuwsbrieven te willen ontvangen of wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website om contact met u op te nemen.

Ook kunnen wij uw gegevens ontvangen van groepsonderdelen binnen de Rabobank Groep

6. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door RaboResearch?

Hiervoor staat welke soorten persoonsgegevens RaboResearch verwerkt. Hierna staat voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken. Ook staat de grondslag voor verwerking hierna vermeld.

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen
Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij onze diensten voortdurend. Dit doen wij voor onszelf of andere partijen.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze website vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van RaboResearch.

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing van onze publieke kennis. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief sturen wij u per e-mail toe. U kunt zich voor deze nieuwsbrief ook weer afmelden. Om u deze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich via dit mailadres afmelden.

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

8. Hoe lang bewaart de RaboResearch uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Rabobank hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang wij uw gegevens bewaren. Als u zich uitschrijft voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan bewaren wij uw e-mailgegevens niet langer dan een maand na uitschrijving.

Wij kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven, kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

9. Neemt RaboResearch automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. RaboResearch mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt RaboResearch geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

10. Wie heeft binnen RaboResearch toegang tot uw gegevens?

Binnen RaboResearch hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

11. Gebruikt RaboResearch persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze hebben gekregen? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met RaboResearch.

12. Geeft RaboResearch uw persoonsgegevens aan anderen en aan andere landen buiten de EU door?

a. Binnen de Rabobank Groep

Uw persoonsgegevens kunnen tussen onderdelen van de Rabobank Groep worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld omdat u dat van ons vraagt. Of omdat u ook een product afneemt bij een ander onderdeel van Rabobank. Wij delen deze gegevens alleen als de andere onderdelen zich aan de spelregels van de Rabobank Groep houden, de Rabobank Privacy Code. Hierin is beschreven aan welke spelregels al deze onderdelen van de Rabobank Groep moeten voldoen. De Rabobank Privacy Code waarborgt een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens.

b. Buiten de Rabobank Groep

Uw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten RaboResearch als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat wij een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat wij een andere dienstverlener inzetten.

Wij geven uw persoonsgegevens aan derden door als wij daartoe verplicht zijn. Bijvoorbeeld aan (Europese) toezichthouders, zoals de AFM, DNB of de ECB of de Belastingdienst.

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Of partijen die namens RaboResearch een marktonderzoek doen. Of partijen die gegevens voor ons opslaan. Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

13. Welke rechten heeft u bij RaboResearch?

a. Recht op informatie

Met dit privacystatement informeert RaboResearch u over wat zij doet met uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Bijvoorbeeld als RaboResearch uw gegevens vastlegt in haar incidentenregisters. Dan zal zij u daarover –als dat is toegestaan– apart informeren. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacystatement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen met een brief, door u een e-mail toe te sturen of op een andere door ons gekozen wijze.

b. Recht op inzage en rectificatie

U kunt ons vragen of wij gegevens van u verwerken en welke dat zijn. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. Recht op gegevenswissing

U kunt ons soms vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van RaboResearch om de gegevens te verwerken.

d. Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

e. Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen benadering via een specifiek kanaal betreft. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wilt worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. Bijvoorbeeld als u ons vraagt om inzage in gespreksopnamen. Wij kunnen u dan vragen naar zoeksleutels zoals tijdstip en nummer van waar gebeld is. In zeer specifieke gevallen kunnen wij de termijn waarbinnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om naar de bank te komen om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Soms twijfelen wij of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen wij u vragen naar de bank te komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van RaboResearch of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

14. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht over persoonsgegevens bij RaboResearch?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

 1. de functionaris voor de gegevensbescherming via privacyoffice@rabobank.nl.
 2. RaboResearch: raboresearch@rabobank.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door RaboResearch, dan kunt u terecht bij:

 1. de functionaris voor de gegevensbeschermingvia privacyoffice@rabobank.nl
 2. RaboResearch: raboresearch@rabobank.nl
 3. de Autoriteit Persoonsgegevens: de contactgegevens kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

15. Kan RaboResearch dit privacystatement wijzigen?

Ja, ons privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacystatement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u steeds terugvinden op https://economie.rabobank.com/privacy-en-cookies

 

Cookies

Onze relatie met u staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Hierdoor werken bepaalde functionaliteiten op deze website beter en zult u meer gebruiksgemak ervaren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Deze cookies houden informatie bij over uw websitebezoek. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat de website uw apparaat kan herkennen.

Welke cookies worden onderscheiden?

 • Cookies die deze website plaatst om handelingen van de bezoeker op de site te onthouden. Het gaat om de volgende cookies: ASP.NET_SessionId en cookies met als namen de paden van URL’s van publicaties waar de bezoeker feedback op heeft gegeven.
 • Cookies die Google Analytics via deze website plaatst om het bezoek van de website te meten, zodat we deze verder kunnen optimaliseren. Het gaat om de volgende cookies: __utma, __utmb, __utmc en __utmz.
 • Cookies die third-party website YouTube (onderdeel van Google) direct kan plaatsen, doordat we YouTube-video’s in onze site embedden. Deze cookies worden pas gezet nadat de gebruiker op een video klikt. Zie voor meer informatie de hieronder vermelde links.

Veilig en vertrouwelijk

De cookies van deze site bevatten geen persoonlijke informatie die anderen kunnen lezen en begrijpen.

Google Analytics is zodanig ingesteld dat geen specifieke IP-adressen worden doorgegeven. Tevens is bij Google het amendement gegevensverwerking afgesloten, waardoor Google zich voor wat betreft statistieken van deze website conformeert aan de Europese Databeschermingsrichtlijn. Ook is in Google ingesteld dat de Analytics-gegevens van deze site niet worden gedeeld met Google.

YouTube is zodanig ingesteld dat geen cookies worden gezet alvorens de gebruiker een video op deze site heeft aangeklikt.

Bekijk het cookie- en privacybeleid dat Google voor Google Analytics en YouTube hanteert op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/
en: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Hoe cookies te verwijderen of uit te schakelen?

Als u geen cookies wilt ontvangen, dan kunt u de instellingen in uw browser aanpassen, zodat u een melding krijgt als er cookies binnenkomen. Ook kunt u cookies volledig weigeren en cookies die al op uw apparaat zijn geplaatst, weer verwijderen. Kijk in de helpsectie van uw webbrowser voor specifieke instructies. Sommige onderdelen van onze site zouden niet goed kunnen werken als u bepaalde cookies weigert of cookies volledig uitschakelt.